Om Senioruniversitetet

Senioruniversitetet i Göteborg (SiG) är en ideell förening. Föreningen är politiskt och religiöst neutral och verkar i samarbete med Folkuniversitetetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet.

SiG erbjuder medlemmarna studiecirklar i olika ämnen och av olika svårighetsgrad, föredrag, föreläsningsserier samt studiebesök. Verksamheten vänder sig till bildningsintresserade som har fyllt 55 år och uppbär pension.

Alla insatser, med målsättningen att erbjuda medlemmarna ett kvalitetssäkrat utbud, görs i dagsläget huvudsakligen ideellt utan ersättningar – cirkelledare och föreläsare undantagna. Några få timanställda, eventuellt tillsammans med volontärer, ger det administrativa stöd som förutsätts för att driva verksamheten. Också styrelse, revisorer, valberedare och Programgruppens och Cirkelgruppens ledamöter arbetar ideellt.

Medlemsavgiften är ovillkorad och täcker sådana kostnader som inte finansieras med cirkelavgifter och avgifter för föreläsningar, specifika insatser som exempelvis studiebesök etcetera, samt statsbidrag. Det handlar bland annat om kostnader för lokaler, kontorsutrustning, trycksaker, marknadsföring, administration med mera.